OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností FRIVA spol. s r.o. se sídlem Helsinská 2975, 272 04 Kladno, IČO: 24183717, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl C, vložka 186491 (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“), která je provozovatelem internetového obchodu http://www.friva.cz a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

1.2. Vymezení pojmů

Dodavatel / prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Kupující / odběratel – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Každá objednávka učiněná v Obchodě je považována za závaznou a vztahují se na ni ustanovení o uzavření kupní smlouvy dle § 409 – 470 obchodního zákoníku. Objednané zboží zůstává majetkem Prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení Kupujícím.

1.3 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu potvrzení. Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší době poštou. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

1.4 Doprava a platba

ČESKÁ POŠTA (platba předem)                             50,-

 • Zásilku odesíláme jako „doporučenou zásilku“
 • Zásilku doručujeme na Vámi zvolenou dodací adresu
 • Zásilka je 1-3 dny na cestě od předání dopravci
 • Při nezastižení je balík uložen na nejbližší poště po dobu 15 dnů
 • Zásilku můžete sledovat zadáním čísla zásilky na odkazu: https://www.postaonline.cz/trackandtrace
 • Kontakt na zákaznický servis České pošty: 840 111 244

1.5 Platební podmínky

Zálohová na zboží – Zboží bude expedováno po úhradě a připsání platby na náš účet.

Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům.

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou konečné.

1.6 Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží pouze z důvodů uvedených v reklamačním řádu. 

Vrácena bude cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení poštovného, bankovním převodem. Zboží zasílané dobírkou nebude převzato.

Při odstoupení od smlouvy je třeba řádně vyplnit REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je níže ke stažení a zaslat emailem na friva.reklamace@seznam.cz ve výše stanovené lhůtě.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Důvody reklamace

1.) Poškozená zásilka

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem České pošty, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom ji pro Vás mohli opětovně vyexpedovat.

2.) Poškozené zboží

Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, neprodleně nás informujte telefonicky či  e-mailem.

Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury.

3.) Chybně dodané zboží

Pokud zjistíte, že nebyla dodána část zboží nebo došlo k chybné expedici, stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem na náš zákaznický servis a chybějící doplněk či správnou knihu Vám zdarma co nejdříve zašleme. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury.

Při reklamaci je nutné uvést důvod (popis závady). Možnost reklamace se nevztahuje na námitky týkající se obsahu knih.

Dopravné reklamovaného zboží hradí kupující.

2.2 Postup pro vyřízení reklamace

Nepoškozené zboží v původním stavu zašlete zpět na kontaktní adresu uvedenou níže a řádně vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který je níže ke stažení.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo v obchodě www.friva.cz tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných obchodech.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:

 • e-mailem:
 • telefonicky: 605214805 (Po-Pá 8:00-16:00),
 • písemně poštou na adrese:
  Friva s.r.o., Helsinská 2975, 272 04 Kladno
 1. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré osobní údaje nám svěřené jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.